شربت آرژیتال

شربت آرژیتال


برند : هلث اید

شربت آرژیتال هلث اید از مکمل­های غذایی بسیار مفید می ­باشد که سبب تنظیم ترشحات هورمون رشد و در نتیجه افزایش قامت کودکان می گردد. مصرف این شربت سبب تقویت دستگاه ایمنی بدن نیز می­شود. در شرایط حال حاضر دنیا که درگیر همه گیری ویروس COVID-19 می باشد تقویت دستگاه ایمنی برای پیشگیری از این بیماری ضروری است.

میلی لیتر

هر عدد 1,000 تومان